Algemene Leveringsvoorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Praxtour BV( hierna Praxtour), zijn uitsluitend de Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van Praxtour van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, onder nummer 08139081.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Praxtour worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de klant die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

Artikel 1.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Praxtour.
Praxtour is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Praxtour dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden door toedoen of nalaten van de klant, zal Praxtour gerechtigd zijn de in redelijkheid door hem gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen onder de verplichting deze aan de klant te specificeren.

PRIJZEN EN BETALINGEN

Artikel 3.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4.
De door Praxtour gehanteerde prijzen zullen worden gehandhaafd, tenzij sprake is van kennelijke drukfouten, vergissingen of inmiddels opgelegde prijswijzigingen. Praxtour is te allen tijde gerechtigd van overheidswege opgelegde prijswijzigingen of heffingen door te berekenen.

Artikel 5.
Leveranties geschieden altijd tegen vooruitbetaling of contante betaling op het moment van levering. Indien anders overeengekomen wordt, dient dit schriftelijk vastgelegd te zijn en geldt de hierin afgesproken betalingstermijn.

Artikel 6.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is klant vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Praxtour is klant een bedrag van € 75,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Praxtour.
Indien Praxtour haar vordering ter incasso uitbesteedt, is klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Praxtour om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

LEVERING

Artikel 7.
Praxtour bevestigt, per e-mail of telefonisch, de afleverdatum aan de klant. Indien de aflevering niet op deze datum plaats kan vinden en evenmin in de navolgende 21 dagen, uitsluitend door oorzaken welke niet aan de klant zijn toe te rekenen, zal Praxtour de klant daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na kennisgeving, aan de klant terugbetaald.

Artikel 8.
Ingeval van overmacht heeft Praxtour het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Praxtour gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Praxtour kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9.
Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient klant Praxtour daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Praxtour de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.

EIGENDOM

Artikel 10.
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien klant al hetgeen op grond van de overeenkomst aan Praxtour verschuldigd was, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op klant.

Artikel 11.
Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Praxtour geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12.
Praxtour aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de gebruik(st)er van de door haar geleverde producten zich niet uitdrukkelijk houdt aan de bijgevoegde gebruikershandleiding noch indien sprake is van onoordeelkundig gebruik.

Artikel 13.
Het gebruik van Praxtour is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van gebruiker.
Bij gezondheidsproblemen, lichamelijke afwijkingen, hart- en vaatziekten alsmede huidziekten en/of – problemen wordt dringend geadviseerd vooraf contact op te nemen met de huisarts.

Artikel 14.
De aansprakelijkheid van Praxtour is beperkt tot het bedrag dat door de Praxtour afgesloten verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door deze verzekering wordt gedekt.
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het faktuurbedrag.
Praxtour is ten volle aansprakelijk indien sprake is van opzet of grove schuld van Praxtour of diens medewerkers.

Artikel 15.
Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Praxtour, is Praxtour niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Praxtour.

GARANTIE

Artikel 16.
De garantie op de Praxtour inclusief daarbij geleverde onderdelen (touchscreen) monitor, computer en reparatiekosten bedraagt 1 jaar.

Artikel 17.
Geen enkele aanspraak op garantie bestaat en elke garantie vervalt indien het defect het gevolg is van:
a. onderhouds- / reparatiewerkzaamheden die niet door Praxtour zijn uitgevoerd;
b. oneigenlijk gebruik, derhalve gebruik voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is;
c. het gebruik van niet originele Praxtour onderdelen;
d. veranderingen aan het product, die zonder toestemming van Praxtour zijn uitgevoerd;
e. normale slijtage en of slecht onderhoud;
f. invloeden van buitenaf, zoals de inwerking van vocht (transpiratievocht, condens of anderszins).

RETOUREN

Artikel 18.
Conform de wettelijke regeling zoals beschreven in de Wet kopen op afstand betaalt Praxtour het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen retour als binnen de afkoelingsperiode van 7 dagen de Praxtour door klant retour wordt gezonden.

Artikel 19.
Retourzendingen van accessoires en routefilms worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Artikel 20.
Kosten voor retourzendingen, niet behorende onder de garantie, komen voor rekening klant.

DIVERSEN

Artikel 21.
Indien klant aan Praxtour schriftelijk opgave doet van een adres, is Praxtour gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan Praxtour schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 22.
Wanneer door Praxtour gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Praxtour deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 23.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Praxtour in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Praxtour vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 24.
Praxtour behoudt zich het recht voor haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 25.
Praxtour is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de normale bevoegde Nederlandse Rechter onder toepassing van Nederlands recht, tenzij de partijen schriftelijk vooraf overeenkomen het geschil door een Geschillencommissie te laten beslechten.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@praxtour.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25,- klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, telefoonnummer 070 3105310. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.